Adatkezelési tájékoztató

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, és önállóan kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 

I.

 Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Ganz Hydro Kft

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Weblap: www.ganzhydro.hu

Kapcsolattartó: Vass Csilla

Telefon: +36 1 210-0463

E-mail: info@ganzhydro.hu

 

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. címre vagy elektronikusan az info@ganzhydro.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre adattovábbítás

 

II.

 Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

 Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait (név, cím, elérhetőségek) mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
 4. d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 5. e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

 

Adatkezelés jogalapja:

 1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
 2. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

 1. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 

 1. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

 1. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

 

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

 

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a)   hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)   amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)   törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)   az adat kezelésének korlátozása;

e)   a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)    személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)   bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)   tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

IV.

 Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 25.